Årets avgångselever genomför sin utbildning i en tid med stor osäkerhet och i en korseld av budskap i medierna. Till skillnad från tidigare årskullar ska studierna genomföras “on-line and alone” och inte i klassrummet med kamraterna. Det finns många fina och kreativa distansupplägg på undervisning och elevaktiva arbeten som vi har sett i olika fb-grupper och bloggar. Vi vet dock att förutsättningarna för elever att genomföra sina studier på hemmaplan är mycket olika. En del tycker att det har gått bra, andra har svårigheter av på olika orsaker eller är bekymrade över hur det ska gå med studieresultaten och betygen. Situationen med pandemin och konsekvenserna innebär också att årets avgångselever känner oro för sin familj, för varsel på arbetsmarknaden och för möjligheterna att få jobb. Många känner sig också ledsna och över att vårterminens olika traditioner med studentbaler och liknande ställts in, och att studentfirandet med studentflak och utspring på skolgården inte kan äga rum.


Vi har distribuerat en undersökning genom lärare på olika skolor i Sverige. Denna enkät kan på ett lätt sätt fyllas i av enskilda elever. Om du vill se utskicket till lärare och kontaktinfo finns det här: Students of class 2020

En datalagringsplan upprättas enligt Vetenskapsrådets riktlinjer och de förs över till datalagring. Elever som har angett kontaktuppgifter i sina berättelser kan komma att kontaktas för uppföljande intervjuer. Samtlig publikation utifrån denna datainsamling kommer att hanteras enligt Vetenskapsrådets riktlinjer för forskningsetik i Utbildningsvetenskap:

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


Stort tack för att du medverkar!

1. Berätta kort något om dig: Vilken del av landet bor du i och vilket program har du gått? Du kan också ange om du är kvinna eller man.