Kunskap och beprövad erfarenhet hos sjuksköterskor och distriktssköterskor av riskbedömningar och skador i hem- och boendemiljöer

Undersökningen handlar om att undersöka vilka erfarenheter och kunskap som sjuksköterskor och distriktssköterskor har att identifiera risker och skador i hem- och boendemiljöer. Studien genomförs inom ramen för ett större forskningsprojekt vid Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs universitet. Denna webbenkät fokusera på sjuksköterskornas och distriktssköterskornas upplevda erfarenheter och kunskap om risker och skador i hem- och boendemiljöer. 

Enkäten tar ungefär 30 minuter att besvara. Vi vill att Du besvarar enkäten så snart som möjligt. Enkätsvaren kommer endast att sammanställas och redovisas på gruppnivå vilket innebär att Dina svar kommer behandlas konfidentiellt i undersökningen. Resultatet av undersökningen kommer att sammanställas till en rapport som Du som medverkar kommer att kunna få ta del av när den publiceras på vårt projekts hemsida: https://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/Riskgruppsanalys-och-fallstudier-av-olika-skadehändelser-i-hem--och-boendemiljö.aspx

Om Du har några frågor om undersökningen är Du alltid välkommen att kontakta Jörgen Lundälv, projektledare och docent i socialt arbete (e-post: Jorgen.Lundalv@chalmers.se eller Jorgen.Lundalv@socwork.gu.se) eller Charlotta Thodelius, doktorand i arkitektur (e-post: chatho@chalmers.se)

Lycka till med ifyllandes av enkäten och tack för att Du vill medverka med Dina erfarenheter och kunskaper!

Göteborg i november 2017

Jörgen Lundälv och Charlotta Thodelius

1. Hur många år i professionen har Du?  
2. Har Du fått någon vidareutbildning under de senaste 36 månaderna?
3. Vilken åldersgrupp arbetar Du främst med?
4. Har Du mött någon patient som berättat om någon skadehändelse i hem- och boendemiljö i samband med Din yrkesutövning?
5. I så fall vid hur många tillfällen de senaste 18 månaderna?
6. Beskriv en typisk händelse som Din patient berättat om i samband med en skadehändelse i hem- och boendemiljön.
7. Vilka faktorer spelade roll för skadehändelsen enligt Din mening? (t.ex. stress, material, inredning, sjukdom, funktionsnedsättning, utformning, design etc).
8. Vad är Din erfarenhet av att ge omvårdnad till personer som använder hjälpmedel i bostaden?
9. I vilka situationer är Du orolig för att patienter ska drabbas av skadehändelser i sin boendemiljö?
10. I vilka situationer uttrycker patienter oro för skador och skaderisker i boendemiljön?
11. Hur kan Du som distriktssköterska arbeta mer förebyggande med skador enligt Din mening?
12. Upplever Du att Dina patienter generellt sett är aktiva när det gäller att skydda sig ifrån skadehändelser och/eller risker?
13. Vilken betydelse tror Du att information och utbildning till patienter har om risker i hem- och boendemiljö?
14. Finns det någon annan fråga som Du anser är viktig att diskutera mer?