Information och förfrågan om deltagande i ett forskningsprojekt om Amning vid upplevd utsatthet i partnerrelation.

 

Bakgrund och syfte med forskningsprojektet

De flesta kvinnor som föder barn i Sverige uppger att de önskar amma. I denna situation är det betydelsefullt med stöd – i första hand från den egna partnern. Alla upplever dock inte detta stöd. Vid Högskolan i Borås genomförs ett forskningsprojekt om amning vid upplevd utsatthet i partnerrelation.

I projektet finns en öppenhet för deltagarnas upplevelser av vad utsatthet innebär. Vi är intresserade av din berättelse oavsett om du enbart upplevt utsatthet och icke-stöd under amningsperioden eller om utsattheten varit del av en i övrigt destruktiv relation. Det skulle kunna handla om att du känt att dina amningsbeslut inte respekterats, att ditt självförtroende påverkats negativt eller att din partner visat avundsjuka eller ilska gentemot dig och barnet. Du kan delta om du haft en amningsönskan, oavsett om amningen inleddes eller inte, och oavsett helamning/delamning eller amningsperiodens längd. Det finns inte mycket forskning inom området sedan tidigare. Genom ökad kunskap om kvinnors upplevelser av utsatthet i partnerrelation i samband med amning kan vården utvecklas.

 

Hur går studien till?

Forskningsstudien riktar sig till personer över 18 år och genomförs i första hand via intervju på distans (videosamtal). Om du är intresserad av att få mer information och/eller bli intervjuad tar du kontakt med ansvarig forskare (Ida Gustafsson) nedan, på mail eller telefon. Du kan skicka ett tomt mail eller sms och behöver inte uppge något om dig själv eller studien. Detta är en intresseanmälan som inte är bindande. Forskaren som tar kontakt med dig kommer att skriva att det handlar om en studie om amning (utsatthet eller icke-stöd kommer inte att nämnas i den inledande kontakten). Intervjun planeras att ligga till grund för två-tre studier om amning och upplevelse av utsatthet/icke-stöd i partnerrelation, samt upplevelse av vård och stöd i samband med detta.

 

Om du inte önskar att bli intervjuad, utan vill lämna skriftliga svar, kan du göra det via detta webformulär. Om du trycker på knappen ”Nästa sida” nedan startar studien. Om du svarar ”Ja” eller ”Kanske” på någon av de inledande frågorna kommer du vidare i formuläret och får svara på bakgrundsfrågor, därefter uppmanas du att dela med dig av dina upplevelser genom en skriftlig berättelse. Det är den skriftliga berättelsen som i första hand ligger till grund för studien och i och med att den analyseras kvalitativt önskar vi att du berättar så detaljerat och utförligt som möjligt, gärna med exempel. Vi rekommenderar därför att om möjligt ha tillgång till ett tangentbord när du deltar i undersökningen. Det är svårt att uppskatta tidsåtgång eftersom det beror på omfattningen av dina upplevelser och vad du vill dela med dig av, men avsätt gott om tid.

Bakgrundsfrågorna kommer att användas för att beskriva deltagarna på gruppnivå i samband med publicering/presentation av forskningsresultat. Svaren på webformulärets inledande frågor kan komma att analyseras i ett senare skede, men är i detta läge tänkta som ett stöd för den skriftliga berättelsen.

Det finns inga uppenbara risker med att delta, men om ditt deltagande skulle vålla dig obehag (exempelvis genom att väcka minnen) uppmanas du att söka stöd genom den offentliga vården.

 

Deltagandet är frivilligt

Deltagandet i projektet är frivilligt och du kan avstå från deltagande, eller när som helst avbryta din medverkan utan att ange orsak och utan konsekvenser. Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta ansvarig forskare (se nedan).

 

Hantering av forskningsmaterial

Insamlat datamaterial och personuppgifter kommer att lagras i enlighet med forskningshuvudmannens (Högskolan i Borås) regler och hanteras så att inga obehöriga har tillgång till det. Behandlingen sker med stöd av artikel 6.1e i Dataskyddsförordningen (allmänt intresse). Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten, diarienummer 2022-01397-01.

Datamaterialet kommer att analyseras med kvalitativ metod, vilket är vanligt vid vårdforskning, och redovisas så att ingen enskild person kan identifieras. Materialet kommer att ligga till grund för en avhandling, vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer samt muntliga presentationer vid exempelvis konferenser både i Sverige och internationellt. Detta för att den kunskap som forskningen ger ska komma samhället till nytta. Efter att projektet avslutats kommer datamaterialet att lagras inlåst i högskolans arkiv, skyddat från obehörig åtkomst, för all framtid.

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i projektet, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till radering och till begränsning av behandling av personuppgifter gäller dock inte när uppgifterna är nödvändiga för den aktuella forskningen. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta ansvarig forskare (se nedan) alternativt högskolans dataskyddsombud. För aktuell information besök www.hb.se/dataskydd. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

 

Hur får jag reda på studiens resultat?  

Om du önskar ta del av studiernas resultat är du välkommen att kontakta ansvarig forskare (se nedan).

 

Ansvariga och ytterligare information

Högskolan i Borås är som forskningshuvudman ytterst ansvarig för projektet. Ansvarig för delstudiernas genomförande är Ida Gustafsson (doktorand och barnmorska), under överinseende av handledare. Huvudhandledare är Lina Palmér (biträdande professor och docent). Om du har frågor som rör studierna är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan. Tveka inte att ställa frågor om något är oklart.

 

Ida Gustafsson                                         Lina Palmér

Doktorand                                                Huvudhandledare

Tfn: 033-435 4752                                   Tfn: 033-435 4457

Mobil: 0790-677 136

ida.gustafsson@hb.se                              lina.palmer@hb.se