Äldre personers upplevelse av Corona-krisen

Härmed tillfrågas du om deltagande i ett forskningsprojekt. Här följer information om projektet och vad det innebär att delta.

Händelseutvecklingen avseende Covid-19 har gått fort och informationen om det nya coronaviruset är mycket omfattande. Det kan vara utmanande att sortera information och veta vad som gäller för mig och hur jag som enskild individ ska agera. I nuläget har äldre personer (över 70 år) fått rekommendationen att begränsa sina sociala kontakter för minska smittspridning, men det kan kännas främmande att benämnas som riskgrupp och att rekommendationerna gäller mig personligen. Att följa rekommendationerna om social begränsning, och att känna oro för smittan kan också påverka hur vi mår psykiskt. Syftet med den här studien är därför att undersöka äldre personers upplevelse av risk, informationen om viruset, de rekommendationer som gått ut samt hur den psykiska hälsa påverkas under denna situation.

Hur går studien till?

Om du väljer att vara med i studien kommer du att få svara på en enkät om din upplevelse av det nya Corona-viruset och risken för att insjukna i Covid -19. Det tar ungefär 15 minuter att svara på enkäten. Du kommer också att i slutet av enkäten tillfrågas om du vill delta i en uppföljande enkät,  en intervjustudie via telefon, samt om du kan tänka dig att beskriva din upplevelse i en dagbok. Det går bra att endast delta i enkäten. 

Vad händer med mina uppgifter?

Enkätens svar kommer att sammanställas på gruppnivå avseende uppfattningar om upplevelsen av den rådande situationen i förhållande till Corona- viruset, utan att någon enskild persons identitet röjs.

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Vi kommer inte att be om namn eller kontakuppgifter om du inte vill delta i intervjustudien. Om du vill delta i intervjustudien lämnar du namn och kontakuppgifter. Ansvarig för dina personuppgifter är Karlstads universitet. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Om du vill ta del av dina personuppgifter eller studiens resultat kan du kontakta Johanna Gustavsson på johanna.gustavsson@kau.se eller 054-700 25 22. Dataskyddsombud Conny Claesson nås på dpo@kau.se eller 054-700 10 00. Insamlad data kommer att lagras i minst 10 år enligt Bevarande- och gallringsplan för forskning på Karlstads universitet (dnr 230/02). Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Forskningshuvudman för projektet är Karlstads universitet. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för studien.

Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt. Om du väljer att delta kan du när som helst avbryta ditt deltagande. Om du väljer att inte delta, eller väljer att avbryta ditt deltagande, behöver du inte uppge varför. Ett avbrytande av deltagande leder inte till några konsekvenser och det kommer heller inte att påverka den eventuella hjälp eller det bemötande du får. Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta ansvariga huvudansvarig forskare Johanna Gustavsson, mailadress johanna.gustavsson@kau.se telefon 054-700 25 22.

Samtycke till att delta i studien ”Äldre personers upplevelse av risk och psykisk hälsa i förhållande till Corona-viruset

Markera i rutan nedan för att godkänna att du har fått skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att ställa frågor, samt för att samtycka till att delta i studien och till att uppgifter om dig behandlas på det sätt som beskrivs i forskningspersonsinformationen. 

Välj sedan knappen "Jag samtycker" för att besvara frågorna.