118_kau_2011_rgb_jpg_16076Karlstads universitet kommer att behandla personuppgifter för att kunna planera och administrera denna professionssatsning. De personuppgifter om deltagare som kommer att samlas in och behandlas är namn, verksamhetsområde, skola, kommun samt E-postadress. Det är helt frivilligt att deltaga och du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte påverkar behandling som skett innan återkallandet. Karlstads universitet kommer att behandla uppgifterna på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem.

Anmälan sker i det webbaserade enkätverktyget Survey&Report som är en molntjänst utanför Karlstads universitet..

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till Karlstads universitets dataskyddsombud är dpo@kau.se. För mer information om hur Karlstads universitet behandlar personuppgifter, se www.kau.se/gdpr

Kontaktperson för denna anmälan är Anna Hidén som du kan kontakta på mejladress: ruc@kau.se

 

Markera rutan för att godkänna att Karlstads universitet behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och lämnad information. Välj sedan knappen "Jag samtycker".