Lnu_Wordmark_Symbol
Välkommen att lämna din stipendieansökan. Vänligen fyll i alla fält som är obligatoriska.

Ansök senast 15 juni 2022.

Kriterier för urval är följande:
Arbetet ska visa prov på hög kreativitet – ny teknik – praktisk relevans – teknisk nytta – affärspotential – nyföretagande eller stor samhällsnytta inom välfärd, hälsovård och offentlig sektor.

Grundläggande kriterier är akademisk nivå samt originalitet i idén eller arbetet.

Ansökan sker genom att fylla i ansökningsformuläret nedan och bifoga ditt examensarbete/uppsats och eventuella intyg från samarbetspartner och handledare vid LNU. Intyget ska gärna innehålla en bedömning av arbetet och arbetsprocessen. Samtliga bilagor ska skickas in i pdf.

OBS: Alla bifogade filer ska döpas med ditt namn! 

  • Examensarbete döps: Efternamn_Förnamn_Examensarbete
  • Intyg från handledare döps: Efternamn_Förnamn_Intyg
  • Uppladdad uppsats i Diva senast 31 augusti 2022
  • Betyg inrapporterat i Ladok senast 31 augusti 2022

 _ _ _ _ _ _ _

 

Welcome to submit your scholarship application. Please fill out all required fields.


Application deadline 15 June 2022.

Selection criteria are as follows:
The work should showcase high creativity - new technology - practical relevance - technical benefit - business potential - new business or major social benefits in welfare, health and public sector.

Basic criteria are academic level and originality in the idea or work.


Apply by submitting the application form 
below, attaching your thesis/essay and certificates from supervisor at a host company or Linnaeus University if applicable. The certificate should preferably contain an assessment of the work and the work process. All attachments must be submitted in pdf.

Note: All attachments should be renamed with your name e.g: surname_first name.pdf

  • Essay named: Surname_first name_essay
  • Certificate from supervisor named: Surname_first name_certificate supervisor
  • Uploaded essay/thesis in Diva by 31 August 2022
  • Grade reported in Ladok by 31 August 2022

 

 

 

1.
Ange ditt/era namn / Enter your name/-s
Den här frågan är obligatorisk
2.
Personnummer / Personal ID-number 
3.
Adress / Address
Den här frågan är obligatorisk
4.
E-post (var vänlig uppge en epost adress som du kommer att använda till hösten, dvs inte ett studentkonto om du tar examen i juni) / E-mail (please use an email that you will still use during the autumn, so e.g. not the student email if you graduate in June this year)
Ogiltig e-postadressDen här frågan är obligatorisk
5.
Telefonnummer / Telephone number
Den här frågan är obligatorisk
6.
Ange rubrik på ditt examensarbete/uppsats/ Enter the title of your thesis/essay
Den här frågan är obligatorisk
7.
Fakultet / Faculty
Den här frågan är obligatorisk
8.
Ange vilken utbildning du läser / Please specify your study programme
Den här frågan är obligatorisk
9.
Har du samarbetat med företag eller andra organisationer? Vänligen ange vilket / Have you collaborated with any company or other organisation? Please indicate with whom
10.
Ange din handledare både på Linnéuniversitetet och hos eventuell extern part / Enter your supervisor at Linnaeus University, and with potential external party
Den här frågan är obligatorisk
11.
Bifoga eventuella intyg från handledare eller samarbetspartner / Attach potential certificates from supervisor or collaborator
12.
Bifoga ditt examensarbete/uppsats i pdf / Attach your thesis/essay in pdf
Den här frågan är obligatorisk
13.
Beskriv kortfattat ditt examensarbete/uppsats / Briefly describe your thesis/essay
Den här frågan är obligatorisk