SOL ENGA04 VT20Antal respondenter: 47
Antal svar: 8
Svarsfrekvens: 17,02 %
Kön

KönAntal svar
Kvinna2 (25,0%)
Man4 (50,0%)
Annat2 (25,0%)
Vill inte svara0 (0,0%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Kön2,00,8

Ålder

ÅlderAntal svar
Under 307 (87,5%)
Över 301 (12,5%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Ålder1,10,4

Hur stor andel av undervisningen har du deltagit i?

Hur stor andel av undervisningen har du deltagit i?Antal svar
0-20%0 (0,0%)
21-40%0 (0,0%)
41-60%1 (12,5%)
61-80%0 (0,0%)
80-100%7 (87,5%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Hur stor andel av undervisningen har du deltagit i?4,80,7

Hur mycket tid per vecka har du lagt ner på studiearbetet inklusive den schemalagda undervisningen på denna kurs?

Hur mycket tid per vecka har du lagt ner på studiearbetet inklusive den schemalagda undervisningen på denna kurs?Antal svar
1-10 tim2 (25,0%)
11-20 tim1 (12,5%)
21-30 tim3 (37,5%)
31-40 tim1 (12,5%)
mer än 40 tim1 (12,5%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Hur mycket tid per vecka har du lagt ner på studiearbetet inklusive den schemalagda undervisningen på denna kurs?2,81,4

Hur bedömer du dina förkunskaper inför denna kurs?

Hur bedömer du dina förkunskaper inför denna kurs?Antal svar
Otillräckliga0 (0,0%)
Tillräckliga6 (75,0%)
Mer än tillräckliga2 (25,0%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Hur bedömer du dina förkunskaper inför denna kurs?2,30,5

Har du tidigare läst andra kurser vid högskola/universitet?

Har du tidigare läst andra kurser vid högskola/universitet?Antal svar
Ja8 (100,0%)
Nej0 (0,0%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Har du tidigare läst andra kurser vid högskola/universitet?1,00,0

Lärandemål

Nedan presenteras kursens lärandemål. Anser du att undervisningen, kurslitteraturen, kursmaterialet och det ni har gjort under kursen sammantaget svarar bra mot dessa lärandemål och att kursen har hjälpt dig att uppnå dessa mål? Skriv gärna fritextkommentarer också, som kan hjälpa oss att bättre förstå ditt svar.

Efter avslutad kurs ska den studerande
 
kunna redogöra för den engelska historiens huvuddrag och vilka olika folkgrupper som bidragit till det engelska språkets framväxt
 
kunna redogöra för grundläggande drag i engelskans ljudsystem och intonationsmönster
 
kunna redogöra för grundläggande strukturer i allmän grammatik och i engelsk grammatik
 
kunna identifiera de viktigaste skillnaderna mellan det engelska och det svenska språkets grammatik
 
på en grundläggande nivå kunna redogöra för viktiga parametrar för en effektiv ord- och frasinlärning i ett främmande språk

kunna i givna situationer uttrycka sig på engelska med ett uttal som är så pass gott att man utan problem kan göra sig förstådd i den engelskspråkiga världen

kunna använda sig av fonetisk skrift

kunna i tal och skrift och med lämplig vokabulär diskutera relativt avancerad engelskspråkig skönlitterär och fackspråklig text på engelska

kunna använda en betydande allmän engelsk ord- och frasvokabulär, dels receptivt, dels produktivt i korrekt tal och skrift

med tillgång till hjälpmedel kunna framställa enkel, akademisk text på engelska med klar disposition, korrekt styckeindelning och korrekt språk
 
kunna läsa, diskutera och analysera moderna engelska texter av allmän karaktär

på en grundläggande nivå kunna identifiera och resonera kring texters uttalade och outtalade utsagor om klass, kön och etnicitet.

1 = inte alls 5 = i mycket hög grad

 Antal svar
Nej, inte alls0 (0,0%)
Nej, det finns en hel del brister0 (0,0%)
Ja, men det finns fortfarande en del att jobba med1 (12,5%)
Ja, på det stora hela5 (62,5%)
Ja, jag är helt nöjd på denna punkt2 (25,0%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
 4,10,6

Bedöm kursen genom att ta ställning till följande påståenden.

1 = Tar helt avstånd från påståendet. 5 = Instämmer helt i påståendet.

Jag fick bra information för planeringen av mina studier.

Jag fick bra information för planeringen av mina studier.Antal svar
10 (0,0%)
21 (12,5%)
30 (0,0%)
42 (25,0%)
54 (50,0%)
Inte relevant/Förstår ej frågan1 (12,5%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Jag fick bra information för planeringen av mina studier.4,31,1

Examinationen prövade om jag hade uppnått kursens lärandemål.

Examinationen prövade om jag hade uppnått kursens lärandemål.Antal svar
10 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
41 (12,5%)
56 (75,0%)
Inte relevant/Förstår ej frågan1 (12,5%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Examinationen prövade om jag hade uppnått kursens lärandemål.4,90,4

Lärarna har verkligen försökt svara på frågor och förstå de svårigheter man kan ha med kursen.

Lärarna har verkligen försökt svara på frågor och förstå de svårigheter man kan ha med kursen.Antal svar
10 (0,0%)
21 (12,5%)
30 (0,0%)
41 (12,5%)
55 (62,5%)
Inte relevant/Förstår ej frågan1 (12,5%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Lärarna har verkligen försökt svara på frågor och förstå de svårigheter man kan ha med kursen.4,41,1

Undervisningen har motiverat mig att prestera mitt bästa.

Undervisningen har motiverat mig att prestera mitt bästa.Antal svar
11 (12,5%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
44 (50,0%)
52 (25,0%)
Inte relevant/Förstår ej frågan1 (12,5%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Undervisningen har motiverat mig att prestera mitt bästa.3,91,3

Jag har tagit stort ansvar för mitt eget lärande under den här kursen.

Jag har tagit stort ansvar för mitt eget lärande under den här kursen.Antal svar
10 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (12,5%)
42 (25,0%)
54 (50,0%)
Inte relevant/Förstår ej frågan1 (12,5%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Jag har tagit stort ansvar för mitt eget lärande under den här kursen.4,40,8

Jag har bidragit till en god lärandemiljö under den här kursen.

Jag har bidragit till en god lärandemiljö under den här kursen.Antal svar
10 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (12,5%)
40 (0,0%)
54 (50,0%)
Inte relevant/Förstår ej frågan3 (37,5%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Jag har bidragit till en god lärandemiljö under den här kursen.4,60,9

Bedöm kursen genom att ta ställning till följande påståenden.

1 = Tar helt avstånd från påståendet. 5 = Instämmer helt i påståendet.

Jag kunde samarbeta väl med lärarna och studenterna på den här kursen.

Jag kunde samarbeta väl med lärarna och studenterna på den här kursen.Antal svar
10 (0,0%)
21 (12,5%)
31 (12,5%)
40 (0,0%)
55 (62,5%)
Inte relevant/Förstår ej frågan1 (12,5%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Jag kunde samarbeta väl med lärarna och studenterna på den här kursen.4,31,3

Det har varit svårt att få reda på vad som förväntas av mig på den här kursen.

Det har varit svårt att få reda på vad som förväntas av mig på den här kursen.Antal svar
14 (50,0%)
23 (37,5%)
30 (0,0%)
41 (12,5%)
50 (0,0%)
Inte relevant/Förstår ej frågan0 (0,0%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Det har varit svårt att få reda på vad som förväntas av mig på den här kursen.1,81,0

Examinationen på kursen bidrog till mitt lärande.

Examinationen på kursen bidrog till mitt lärande.Antal svar
10 (0,0%)
21 (12,5%)
31 (12,5%)
42 (25,0%)
52 (25,0%)
Inte relevant/Förstår ej frågan2 (25,0%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Examinationen på kursen bidrog till mitt lärande.3,81,2

Studievägledning och kursadministration har gett mig det stöd jag behövt för mina studier.

Studievägledning och kursadministration har gett mig det stöd jag behövt för mina studier.Antal svar
10 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (12,5%)
42 (25,0%)
53 (37,5%)
Inte relevant/Förstår ej frågan2 (25,0%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Studievägledning och kursadministration har gett mig det stöd jag behövt för mina studier.4,30,8

Arbetsbördan på kursen har varit alltför tung.

Arbetsbördan på kursen har varit alltför tung.Antal svar
12 (25,0%)
21 (12,5%)
33 (37,5%)
41 (12,5%)
51 (12,5%)
Inte relevant/Förstår ej frågan0 (0,0%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Arbetsbördan på kursen har varit alltför tung.2,81,4

Bedöm kursen genom att ta ställning till följande påståenden.

1 = Tar helt avstånd från påståendet. 5 = Instämmer helt i påståendet.

Lärarna på kursen har ansträngt sig för att göra ämnet intressant.

Lärarna på kursen har ansträngt sig för att göra ämnet intressant.Antal svar
10 (0,0%)
21 (12,5%)
31 (12,5%)
42 (25,0%)
54 (50,0%)
Inte relevant/Förstår ej frågan0 (0,0%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Lärarna på kursen har ansträngt sig för att göra ämnet intressant.4,11,1

Under kursen har jag fått värdefulla kommentarer på mina prestationer

Under kursen har jag fått värdefulla kommentarer på mina prestationerAntal svar
11 (12,5%)
20 (0,0%)
31 (12,5%)
42 (25,0%)
54 (50,0%)
Inte relevant/Förstår ej frågan0 (0,0%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Under kursen har jag fått värdefulla kommentarer på mina prestationer4,01,4

Kursmaterialet har varit till stöd för mitt lärande.

Kursmaterialet har varit till stöd för mitt lärande.Antal svar
10 (0,0%)
21 (12,5%)
31 (12,5%)
41 (12,5%)
55 (62,5%)
Inte relevant/Förstår ej frågan0 (0,0%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Kursmaterialet har varit till stöd för mitt lärande.4,31,2

Mina lärare har varit bra på att förklara.

Mina lärare har varit bra på att förklara.Antal svar
10 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
45 (62,5%)
53 (37,5%)
Inte relevant/Förstår ej frågan0 (0,0%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Mina lärare har varit bra på att förklara.4,40,5

Jag upplever att alla studenter har blivit väl bemötta på kursen.

Jag upplever att alla studenter har blivit väl bemötta på kursen.Antal svar
10 (0,0%)
20 (0,0%)
30 (0,0%)
41 (12,5%)
56 (75,0%)
Inte relevant/Förstår ej frågan1 (12,5%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Jag upplever att alla studenter har blivit väl bemötta på kursen.4,90,4

Överlag är jag nöjd med kursen

Överlag är jag nöjd med kursenAntal svar
10 (0,0%)
20 (0,0%)
31 (12,5%)
41 (12,5%)
56 (75,0%)
Inte relevant/Förstår ej frågan0 (0,0%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
Överlag är jag nöjd med kursen4,60,7

De senaste terminerna har vi, främst till följd av önskemål från tidigare studenter på grundkursen, försökt att minska antalet delkurser och minska antalet delkurser och moment som löper parallellt. Ett av flera exempel på detta är att Historia & Kultur nu är det enda momentet under terminens två första veckor. Vi har också tagit bort momentet Översättning och gjort både grammatik och litteratur till 7,5hp-moduler.  Vad anser du om detta förändringsarbete?

De senaste terminerna har vi, främst till följd av önskemål från tidigare studenter på grundkursen, försökt att minska antalet delkurser och minska antalet delkurser och moment som löper parallellt. Ett av flera exempel på detta är att Historia & Kultur nu är det enda momentet under terminens två första veckor. Vi har också tagit bort momentet Översättning och gjort både grammatik och litteratur till 7,5hp-moduler.  Vad anser du om detta förändringsarbete?Antal svar
Det är bra. Fortsätt så!7 (87,5%)
Det är inte bra. De olika delkurserna bör få löpa parallellt under längre tid istället.0 (0,0%)
Det är inte bra. Jag vill ha fler delkurser och delmoment.0 (0,0%)
Jag har ingen egentlig åsikt om detta.1 (12,5%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
De senaste terminerna har vi, främst till följd av önskemål från tidigare studenter på grundkursen, försökt att minska antalet delkurser och minska antalet delkurser och moment som löper parallellt. Ett av flera exempel på detta är att Historia & Kultur nu är det enda momentet under terminens två första veckor. Vi har också tagit bort momentet Översättning och gjort både grammatik och litteratur till 7,5hp-moduler.  Vad anser du om detta förändringsarbete?1,30,7

Vill du gå vidare och läsa fortsättningskursen i engelska (ENGA22 eller halvfartskursen ENGH13)?

 Antal svar
Ja, jag läser fortsättningskursen nu under höstterminen 20204 (50,0%)
Ja, men inte höstterminen 20200 (0,0%)
Kanske2 (25,0%)
Nej2 (25,0%)
Summa8 (100,0%)
 MedelvärdeStandardavvikelse
 2,31,4

Sammanfattning av fritextsvar

Den låga svarsfrekvensen gör det svårt att sammanfatta fritextsvaren, då de kommentarer som har inkommit pekar delvis åt olika håll. Det finns dock anledning att lyfta fram de kommentarer som handlar om de engagerade lärarna och hur de genomförde kursen på ett bra sätt trots övergången till undervisning online. De negativa rösterna handlar bland annat om att det var lite för mycket att göra under vissa perioder, medan någon hävdar att kursen är alldeles för lätt.

 

Förändringar inför kommande kursomgångar

Det finns inget i denna kursvärdering som föranleder några omedelbara åtgärder, men vi fortsätter vårt arbete med att försöka planera kursen på bästa sätt så att arbetstopparna inte blir för extrema.