MAU_Space_300X333

Hej,

Du har fått det här mejlet eftersom vi hoppas att du vill fylla i en enkät som ingår i en internationell forskningsstudie om relationen mellan arbete och familj (ISWF). Enkäten består av 50 frågor och tar cirka 15-20 minuter att fylla i. Frågorna rör i första hand dina upplevelser och erfarenheter av relationen mellan arbetslivet och övriga delar av livet och hur du hanterar denna relation. Det finns även mer generella frågeområden som handlar om hur du upplever att den svenska kulturen, och den organisation du befinner dig i, ser på exempelvis arbete och familj.

En viktig del i studien är att forskarteamet ska kunna göra internationella jämförelser varför data från Sverige är betydelsefulla för att fånga den svenska situationen. Då samma enkät skickas ut till över 30 länder är frågorna konstruerade så att de ska passa olika länder. Du får gärna sprida mejlet och enkäten till förvärvsarbetande personer du känner.

Det internationella forskningsprojektet leds av Barbara Beham (Berlin School of Economics and Law), Tammy Allen (University of South Florida) och Ariane Ollier-Malaterre (University of Quebec in Montreal). För datainsamlingen i den svenska delen ansvarar Jean-Charles Languilaire, lektor i företagsekonomi, Malmö Universitet och Ann Bergman, Professor i arbetsvetenskap, Karlstads universitet.

Resultatet från studien i dess helhet kommer endast att presenteras i form av statistik där enskilda individer ej är identifierbara, eftersom den i första hand baseras på olika kategorier (tex kön, ålder, bransch, land).

Enkäten är anonym då inga personuppgifter om vem som besvarat varje enskild enkät lagras. Materialet från undersökningen samlas in med hjälp av det digitala enkätverktyget "Sunet Survey" vid Malmö universitet. Materialet skyddas vidare av bestämmelser om sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, vilket innebär att ingen annan än de som ingår i forskarteamet får ta del av materialet.Vi följer etiska regler inom båda universitet.

Tack för din medverkan och sprid gärna enkäten vidare genom att vidarebefordra detta mejl. 


Hälsar

Jean-Charles Languilaire, Malmö Universitet, Institutionen för urbana studier

Ann Bergman, Karlstad Universitet

 

Kontaktperson:

Jean-Charles Languilaire

jean-charles.languilaire@mau.se

Avdelningen för Urbana studier, Malmö Universitet, 205 06 Malmö