Livsberättelser om otrohet 1940-2020


Information till forskningspersonerna


Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt. Här följer information om projektet och vad det innebär att delta. Längst ner kan du samtycka till att delta i studien och gå vidare till enkäten.

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta?

Under hösten 2020 startar ett forskningsprojekt på Malmö universitet som syftar till att studera erfarenheter av otrohet hos människor mellan 18 och ca 90 år. Det kan vara i form av att en partner varit otrogen, att du varit det själv, eller att någon i din nära omgivning varit otrogen.

Det finns en brist på forskning om otrohet i Sverige, och framförallt finns inga tidigare studier som undersöker om upplevelser av otrohet har förändrats över tid i takt med att samhället och nära relationer har förändrats.

Syftet med studien är att utforska erfarenheter av otrohet i bred mening. Vi vill undersöka om erfarenheterna skiljer sig åt hos personer som tillhör olika generationer och har levt i olika sociala situationer.

Forskningshuvudman för projektet är Malmö universitet. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för studien. Forskningen bedrivs på Centrum för sexologi och sexualitetsstudier och har en samhällsvetenskaplig utgångspunkt.

Hur går studien till?

Projektet undersöker erfarenheter av otrohet genom en digital enkät och genom intervjuer. Enkäten innehåller inledningsvis korta frågor om ålder, kön, sexualitet, och därefter en möjlighet att skriva ner din personliga berättelse om otrohet, så kort eller långt som du önskar. Efter det ber vi dig även att fylla i tre korta frågor om social bakgrund. Enkäten tar därför från 10 minuter och upp till en timme eller mer att fylla i, det avgör du.

Om du också kan tänka dig att bli intervjuad fyller du i detta sist i enkäten där det finns en fråga som gäller detta. Du väljer hur du vill bli kontaktad och vi hör därefter av oss för att boka in en intervju som tar ca 1-2 timmar. Du väljer om och var du i så fall vill ses för att göra intervjun, eller om du föredrar att göra intervjun över telefon eller via Skype/Zoom/annat videosamtalsverktyg.

Möjliga följder och risker med att delta i studien

Projektet innebär en möjlighet för dig att bidra till forskning om hur nära relationer har förändrats över tid genom att skriva ner och eventuellt bli intervjuad om dina upplevelser. Det finns en risk för känslomässiga effekter, om det är så att du vill berätta om svåra och upprörande upplevelser, och att du sedan upplever ett obehag av detta. I så fall rekommenderar vi att du tar kontakt med familjerådgivningen i din kommun där det finns möjlighet till samtalsstöd kring dessa frågor. Kontaktuppgifter finns på respektive kommuns hemsida.

Vad händer med mina uppgifter?

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig.

Enkäten är anonym så länge du inte väljer att ange kontaktuppgifter för en eventuell intervju. All information som du lämnar i enkäten och/eller intervjun kommer att behandlas konfidentiellt. Intervjuerna spelas in och transkriberas. Informationen förvaras säkert på servrar som tillhör Malmö universitet och inga obehöriga har tillgång till enkätsvaren. I de publikationer där materialet används kommer informationen i vissa fall redovisas på gruppnivå, och i andra fall noggrant pseudonymiseras så att du inte kan identifieras. Vi frågar inte efter ditt namn, och i de fall namn eller andra personliga uppgifter framgår i berättelserna kommer dessa att ändras när materialet bearbetas.

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.

Ansvarig för dina personuppgifter är Malmö universitet. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta forskningsprojektledare Catrine Andersson, docent i socialt arbete, per telefon: 040-6658577. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@mau.se. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Hur får jag information om resultatet av studien?

Resultat från studien kommer att presenteras i vetenskapliga artiklar och på nationella och internationella konferenser. Information om när artiklar blir publicerade kommer att finnas på hemsidan för Centrum för sexologi och sexualitetsstudier, Malmö universitet.

Försäkring och ersättning

Försäkring är ej aktuellt för deltagande i studien och du kommer inte att få någon ersättning för ditt deltagande.

Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför.
Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se nedan).

Ansvariga för studien

Ansvarig för studien är Catrine Andersson, docent i socialt arbete. E-post: catrine.andersson@mau.se, tfn: 040-6658577, adress: Institutionen för socialt arbete, Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö universitet, 205 06 Malmö.


Genom att klicka "Nästa sida" samtycker du till att delta i forskningsprojektet.