Logo_farg_sv

Endometrios är en gynekologisk sjukdom som drabbar ca 10 procent av alla med livmoder. Tidigare forskning har visat att endometrios kan ha en betydande påverkan på ens liv, vardag och psykiska mående. Psykologiska faktorer såsom hur man tänker, känner och beter sig har visat sig spela en viktig roll för hur man upplever och hanterar kroniska sjukdomar och kronisk smärta. Trots detta finns det begränsad kunskap om hur det ser ut bland de som har endometrios.

I den här studien undersöks de psykologiska faktorernas betydelse för upplevelsen av sjukdomen och de konsekvenser sjukdomen får i den drabbades liv. Enkäten innehåller frågor om hur du har fått diagnos, vad du har för symtom, vad du har fått för behandling och hur du upplever vården. Vidare ställs frågor om hur de symtom du har påverkar ditt liv och din vardag samt hur du hanterar symtomen. Enkäten innehåller även frågor om vad du har för tankar och känslor kring de symtom du upplever, frågor kring sexuell funktion samt om psykiskt mående. 

Enkäten tar ca 15-20 minuter att fylla i. Vissa frågor är obligatoriska för att fortsätta medan andra går att hoppa över. Eftersom endometrios ser olika ut för olika personer, kan det dyka upp frågor som inte är relevanta för dig. I så fall går det bra att hoppa över och fortsätta till nästa fråga. Alla svar kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet av enkäten analyseras på gruppnivå. Inga känsliga personuppgifter kommer att behandlas. Deltagande är frivilligt och du kan avbryta när du vill under tiden du fyller i enkäten. Om du avbryter, kommer dina svar inte att sparas. Om du fullföljer enkäten, samtycker du till att dina svar sparas och används i studien. 

Studien vänder sig till dig som är över 18 år och har konstaterad endometrios.

Då vissa frågor i enkäten kan upplevas som privata, rekommenderar vi att du sitter någonstans där du kan vara ostörd när du besvarar frågorna.

Ansvariga för studien

Forskningshuvudman: Örebro universitet

Företrädare: Kerstin Nordlöf, prefekt vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS)

Huvudansvarig forskare: Ida Flink                                                                                                                                                                                    

Vid frågor kontakta: studie.endometrios@gmail.com

1. Informerat samtycke.

Jag är över 18 år, har läst och förstått informationen ovan och samtycker till att delta
7%


Örebro universitet | 701 82 Örebro, 019-30 30 00 (vx)