Härmed tillfrågas du om att delta i en studie kring föräldraskap som genomförs av Örebro universitet. Du kan delta om du är vårdnadshavare till en ungdom som går i ÅK3 på gymnasiet. Nedan får du information om projektet och vad det innebär att delta.

Vad är det för ett projekt och varför vill ni att jag ska delta?

Vårdnadshavare är viktiga för deras barns välmående. Dock så ställs vårdnadshavare i dagens samhälle för en del utmaningar då det finns många externa faktorer som kan ha en negativ påverkan på barn. Detta kan göra att vårdnadshavare försöker skydda barnen mer och ibland kan det vara svårt att finna en bra balans mellan att skydda barnet och att ge barnet frihet. Det här kan vara speciellt utmanande under ungdomstiden då barn ofta har mer behov av självständighet.

I det här projektet är vi intresserade av de strategier som vårdnadshavare använder för att hjälpa sina barn och skydda dem från negativa konsekvenser. Vi är också intresserade av att förstå hur omgivande sociala och kulturella faktorer kan påverka hur vårdnadshavare agerar i sin relation till sitt barn.

Forskningshuvudman för projektet är Örebro universitet. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för projektet. Det här är ett delprojekt i ett större internationellt projekt som är finansierat av European Research Council och genomförs i åtta olika länder (Belgien, Kroatien, Frankrike, Georgien, Grekland, Italien, Schweiz och Sverige). Ansökan för delprojektet är godkänd av Etikprövningsmyndigheten, diarienummer är: 2022-02496-01.

Hur går projektet till?

Du deltar genom att fylla i en enkät vid ett tillfälle. Om du är en av två vårdnadshavare så ber vi er att fylla i varsin enkät. Du besvarar enkäten genom att ge sitt samtycke nedan.

Vi ber dig att försöka svara på alla frågor. Det finns inget som är ”rätt” svar och det är endast din personliga åsikt som vi är intresserade av. Cirka 30 till 40 minuter bör vara tillräckligt för att svara på alla frågor. Som kompensation erbjuder vi dig ett presentkort värt 99 kr. För att få kompensationen ber vi dig att fylla i din adress i slutet av online-enkäten. Du får sedan presentkortet hemskickat till dig.

Möjliga följder och risker med att delta i projektet

Deltagandet i enkätstudien bedöms inte medföra risk för skada eller smärta. Dock kan vissa frågor väcka funderingar kring ens eget föräldraskap. Om du som vårdnadshavare behöver stöd finns:

  • MINDs föräldralinje, öppen vardagar 10–15 och torsdagskvällar 19–21: 020-85 20 00.
  • BRIS stödtelefon för vuxna, öppen vardagar 9–12: 077 – 150 50 50.
  • Rädda Barnens handbok, https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder
  • Du kan kontakta länsstyrelsen samt din socialtjänsts familjerådgivning för råd och stöd.

Vad händer med mina uppgifter?

Insamlade data kommer att pseudonymiseras vilket betyder att varje enkät får en kod. Dina svar på frågorna kommer separeras från all identifierande information (namn/adress i kompensationsblankett) och den anonyma koden kommer användas för att särskilja svar från olika deltagare. Ingen utomstående kommer därför kunna ta reda på dina svar eller ens om du har deltagit. En krypterad fil med personuppgifter och tillhörande anonym kod kommer att sparas på Örebro universitet skyddade databas i 10 år efter slutet av projektet för att skapa finansiell transparens och uppfylla ansvarsskyldighet (GDPR). Datafilen med dina avidentifierade svar delas med ansvarig forskare för det tvärkulturella projektet i Belgien med hjälp av en krypterad molntjänst.

Ansvarig för dina personuppgifter är Örebro universitet. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i projektet, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till radering och till begränsning av behandling av personuppgifter gäller dock inte när uppgifterna är nödvändiga för den aktuella forskningen. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Terese Glatz: terese.glatz@oru.se. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@oru.se. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

Hur får jag information om resultatet av projektet?

Det här projektet är del av ett större projekt vid Université libre de Bruxelles i Belgien där bearbetningen och analyser av data kommer ske. Studiens resultat kommer endast användas i forskningssyfte och resultat kommer rapporteras på gruppnivå. Därför är det inte möjligt att ge individuell feedback på ditt deltagande. Du kan dock ta del av generella resultat som publiceras i projektet. Resultat kommer publiceras i vetenskapliga artiklar och på projektets hemsida: https://safesorry.be/. På hemsidan kan du få nyhetsbrev på engelska eller franska 3 gånger per år, klicka på newsletter och fyll din epost-adress.

Försäkring och ersättning

I enlighet med principerna för dataskyddsförordningen (GDPR) kommer krypterade personuppgifter att lagras i Örebro universitet skyddade databas i 10 år efter projektet är avslutat i syfte att skapa finansiell transparens och ansvarsskyldighet. Du får en ersättning i form av ett presentkort värt 99kr som tack för ditt deltagande. Fyll i din adress i online-enkäten för att få den hemskickad.

Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför.

Ansvarig för projektet

Projektansvarig är Terese Glatz, docent i Psykologi vid Örebro universitet, epost: terese.glatz@oru.se, telefon: 019-30 12 05.

Jag samtycker till att delta i denna enkätstudie i enlighet med infromationen i informationsbladet:
Den här frågan är obligatorisk