Enkätundersökning om erfarenheter av omställningen till digital distansundervisning


Studentenkät


Denna korta enkät berör omställningen till digital distansundervisning till följd av rådande covid-19-pandemi. Det är viktigt för universitetet att fånga upp era erfarenheter av denna omställning. Frågorna är brett och generellt formulerade för ett ge en övergripande bild av studenters erfarenheter av den nya undervisningssituationen. Specificera gärna dina svar under respektive fråga i kommentarsfältet. Resultaten kommer att ligga till grund för kvalitetsutveckling och en fördjupad undersökning som planeras genomföras under hösten 2020.  

Inkomna enkätsvar sammanställs av enheten för kvalitet och utvärdering vid Uppsala universitet. Resultaten av undersökningen kommer att redovisas på ett sådant sätt att enskilda personer inte går att identifiera. Analyser av svaren kommer att utföras av Uppsala universitet och genom att delta i enkäten samtycker du till detta. Dina svar hanteras i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR.

Har du frågor om enkätundersökningen, eller vill avregistrera dig från enkäten, är du välkommen att kontakta enheten för kvalitet och utvärdering: uu-studentbarometer@uadm.uu.se1. Var den utbildning du läser den här terminen ursprungligen planerad att i huvudsak ges som campus- eller distansutbildning?
2. I vilken grad anser du att den digitala distansundervisningen fungerat på ett tillfredsställande sätt överlag?
3. I vilken grad anser du att du tagit eget ansvar för ditt lärande under omställningen till digital distansundervisning?
4. I vilken grad anser du att du fått tillräcklig information i samband med omställningen till digital distansundervisning?
5. I vilken grad anser du att de digitala verktyg som använts i undervisningen fungerat på ett tillfredsställande sätt?
6. I vilken grad anser du att du haft tillgång till tillräckliga resurser för att klara av digital distansundervisning (t ex ostörd studieplats, fungerande internetuppkoppling och tillgång till dator, mikrofon och webbkamera)?
7. I vilken grad anser du att examinationsmomenten har fungerat på ett tillfredsställande sätt?
8. Hur har din arbetsbelastning ändrats till följd av omställningen till digital distansundervisning?
9. Har omställningen till digital distansundervisning påverkat din upplevelse av negativ stress?
10. Har omställningen till digital distansundervisning påverkat din upplevelse av ensamhet i din studiesitation?